Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja

17.02.2017.

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta - pisana provjera znanja

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na slijedećim izvorima;

ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK– 1 IZVRŠITELJ, VSS, DIPL.ING.GEODEZIJE U ODJELU ZA SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM

          Izvori za testiranje:

1.      Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN127/14)

2.      Pravilnik o sustavnom gospodarenje energijom u javnom sektoru (NN18/15 i 6/16)

PRAVILA TESTIRANJA

1. Prije početka testiranja vrši se uvid u identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja statusa kandidata po predmetnom natječaju. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime na za to označenom mjestu na testu.

3. Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dodjeljuje se od 0 do 5 bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako su za svaki dio provedene provjere dobili najmanje 3 boda. Odgovori na testu moraju biti jasno i nedvosmisleno označeni, u protivnom će se takav odgovor ocijeniti kao netočan, s 0 bodova.

 4. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju). Iznimno, ako je na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s komisijom (intervju) upućuje se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na testiranju. Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 5, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 3 boda.

 5. Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu. Na rang-listi se navode samo kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.

6. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

vrh stranice