POS lokacije u pripremi

DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA


LOKACIJE U PRIPREMI IZ PROGRAMA POS-a:    

                      

 1  BIOGRAD NA MORU, predviđeno 36 stanova u 6 stambenih građevina. Objavljeno javno

     nadmetanje za izgradnju građevina. Planirani početak radova u veljači 2017.g.

 

2  OPĆINA BOL na Braču, predviđeno 10 stanova u 2 stambene građevine, u tijeku je III

     izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine koji obuhvaća i lokaciju POS-a.

     Usvajanje navedenog Plana očekuje se do kraja lipnja 2017.god. te nastavak izrade

     projektne dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola. 

 

3  GRAD KRK na otoku Krku, predviđeno 30 stanova u 1 višestambenoj građevini. U

     tijeku je prikupljanje posebnih uvjeta po idejnom projektu i izrada geodetskog projekta

     za provedbu u katastru.     

    

4  POREČ, predviđeno 30 stanova u 6 stambenih građevina. Za 4 građevine pripremljeni

     glavni projekti za ishođenje građevinskih dozvola, za 2 građevine Grad nije riješio dozvole

     za pristupnu prometnicu i infrastrukturu.   

 

5  OPĆINA PUNAT na otoku Krku, predviđeno 22 stana u 10 stambenih građevina u nizu.

     Ishođene su građevinske dozvole, u tijeku je priprema natječajne dokumentacije za javno

     nadmetanje za izgradnju.

 

6  GRAD VIS na otoku Visu, predviđeno 22 stana u 3 stambene građevine prema idejnom

     Projektu Grada za prometnice i infrastrukturu na lokaciji POS-a.

 

7  OPĆINA VRSAR, predviđeno 32 stana u 4 stambene građevine. Ishođene su lokacijske

     dozvole, nakon rješavanja međuvlasničkih odnosa na zemljištu između Općine i RH

     nastavlja se izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola.

 

8  ŠIBENIK, lokacija Šubićevac, predviđena izgradnja 148 stanova u 2 stambene građevine.     

vrh stranice