Kupnja i gospodarenje

Kupnja nekretnina

JAVNI POZIV ZA KUPNJU GOTOVIH STANOVA I KUĆA

 Zakup poslovnih prostora

Prodaja nekretnina

Općenito

Sukladno Uredbi o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 08/04, 27/08, 105/09 i 79/12) i Odluci odavanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 12.svibnja 2011., Agencija je ovlaštena kupovati nekretnine za potrebe Republike Hrvatske ili zamjenjuje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske s nekretninama u vlasništvu drugih osoba, a sve za potrebe stambenog zbrinjavanja izbjeglica – bivših nositelja stanarskog prava, te za druge potrebe stambenog zbrinjavanja, a na temelju potreba koje utvrđuje Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

U tu svrhu Agencija objavljuje javne pozive radi prikupljanja ponuda zakupnju nekretnina, vrši zaprimanje i vođenje evidencije o ponudama ,prikuplja podatke o vlasništvu i posjedu nekretnina, naručuje procjene tržišne vrijednosti nekretnina od ovlaštenih sudskih vještaka, u suradnji s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije obilazi ponuđene nekretnine i vršio dabir odgovarajućih nekretnina, izrađuje akte kojima se dozvoljava kupnja nekretnina od strane nadležnih tijela, kontaktira vlasnike nekretnina glede ugovaranja kupnje, sklapa ugovore o kupoprodaji nekretnina. Nakon realizirane kupnje nekretnina dostavlja podneske zemljišno knjižnim sudovima radi upisa vlasništva Republike Hrvatske, vrši predaju nekretnina Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te obavlja ostale poslove u svezi sa kupnjom nekretnina.

Agencija je ovlaštena i za sklapanje ugovora o najmu za stambene objekte koji su otkupljeni u ime i za račun Republike Hrvatske. Pravilnikom o kupnji i gospodarenju nekretninama od 04. studenoga 1999. godine reguliran je postupak sklapanja ugovora o najmu, a visina mjesečno ugovorene najamnine propisana je Odlukom Upravnog vijeća od 04.studenoga 1999. godine. Stupanjem na snagu Uredbe o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi (NN 10/1) Agencija je prestala sklapati Ugovore o najmu na PPDS-u i svi predmeti su predani na raspolaganje bivšem Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva odnosno Upravi za područja posebne državne skrbi (u daljnjem tekstu: Uprava). Sukladno gore navedenoj Uredbi Agencija je kupljene objekte predavala Upravi zapisnikom o primopredaji imovine, tzv. obrazac Z-1.

Od ukupno 10.147 sklopljenih ugovora za kupnju nekretnina od 1998. godine do lipnja 2012. godine, Uprava je putem Z-1 obrazaca preuzela 8.857 objekata,776 objekata je ostalo na raspolaganju Agenciji, a sa 514 objekata Agencija više ne raspolaže.

vrh stranice