Konačna lista reda prvenstva GPM Klara

15.01.2018.

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA:

Iz javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam neprodanih garažnoparkirnih mjesta na lokaciji Zagreb Klara izuzimaju se slijedeća garažno parkirna mjesta:

Redni broj 3.   - broj 28p – razina -1

Redni broj 16. - broj 20p, - razina -2

Redni broj 17. - broj 21p, - razina -2

Redni broj 18. - broj 22p, - razina -2

Redni broj 19. - broj 24p, - razina -2

te će se za iste raspisati novi javni poziv za prikupljanje zahtjeva za najam po izmjenjenim uvjetima.

OBRAZLOŽENJE:

Dana 11. prosinca 2017., Klasa: 371-03/17-03/242, Ur.broj: 356-04/17-2 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je zaprimila prigovor na utvrđeni redoslijed prijedloga Liste reda prvenstva u kojem podnositelj zahtjeva Tomislav Zetica navodi kako su navedena parkirna mjesta iz točke I javnog poziva označena i predviđena za korištenje osobama s invaliditetom odnosno osobama koje posjeduju Znak pristupačnosti.

Dana 11. siječnja 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka davanja u najam nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje je utvrdilo da je prigovor osnovan pa je slijedom toga odlučeno kao u izreci.

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam garažnoparkirnih mjesta iz Programa društvenopoticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam garažno parkirnih mjesta na lokaciji Zagreb-Klara te prigovora na objavljenu Listu reda prvenstva, a sukladno članku 7. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam neprodanih garažnoparkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb-Klara APN objavljuje:

- konačnu Listu reda prvenstva zanajam neprodanih garažnoparkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb-Klara.

APN objavljuje i

- konačnu listu odbijenih zahtjevaza najam neprodanih garažnoparkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb-Klara.

Razlozi za neuvrštavanje zahtjeva za najam neprodanih garažnoparkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb-Klara na listu reda prvenstva su slijedeći:

-          podnositelji zahtjeva su članovi zajedničkog domaćinstva s podnositeljem zahtjeva koji je prema vremenskom redoslijedu zaprimanja potpunog zahtjeva imao prednost.

vrh stranice