NASLOVNICA

Javni poziv

Na temelju članka 24. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 07/13) i čl.3. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa POS-a, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) zastupana po direktoru Slavku Čukelju, dipl.ing.građ. univ.spec.građ. raspisuje:

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva čine slijedeće nekretnine koje se daju u najam, s mogućnošću kupnje:
Stanovi
Garaže / garažno parkirna mjesta
 

2. UVJETI SUDJELOVANJA U POSTUPKU

Pravo na podnošenje zahtjeva za najam imaju:

 • - državljani Republike Hrvatske koji, kao i članovi njihova zajedničkog domaćinstva, nemaju u vlasništvu
    odgovarajuću nekretninu namijenjenu stanovanju, na području gdje se nalazi nekretnina koja se daje u najam,
   
 • - osobe čiji prihod po članu obiteljskog domaćinstva iznosi najmanje 30% prosječne plaće u Republici
    Hrvatskoj prema posljednjem objavljenom podatku o prosječnoj neto plaći u pravnim osobama u Republici
    Hrvatskoj na dan objavljivanja poziva za najam, isplaćene u mjestu gdje se nalazi nekretnina koja se daje u
    najam, u tromjesečju prije oglašavanja javnog poziva.

Odgovarajućom  nekretninom razumijeva se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i drugo) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².

Uvjeti iz alineje 2. ne primjenjuju se na sklapanje ugovora o najmu koji se odnosi na najam isključivo ostalih prostorija u zgradi (garaža i parkirno garažnih mjesta).

3. ISPRAVE I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV

Podnositelj zahtijeva obavezan je uz zahtjev za najam priložiti isprave i dokaze, kako slijedi:

 • - presliku osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva te podatke o članovima obiteljskog domaćinstva koji će
    koristiti stan koji se daje u najam,
   
 • - izjavu danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog
    domaćinstva nemaju u vlasništvu odgovarajuću nekretninu na području gdje se nalazi nekretnina koja se daje
    u  najam,
   
 • - potvrdu Ministarstva financija- Porezne uprava, ispostave prema mjestu stanovanja o visini dohotka ostvarenog
    u godini koja prethodi tekućoj godini, za sve punoljetne članove obiteljskog domaćinstva,
   
 • - vjenčani list ili rodni list - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu (ne
    stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),
   
 • - izjavu o postojanju izvanbračne zajednice, potpisane od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog
    supružnika-ce i dva svjedoka, danu pod kaznenom odgovornošću.

Isprave i dokazi prilažu se kao obične preslike odnosno vlastoručno potpisane izjave, a podnositelj zahtjeva dužan je, najkasnije prije zaključenju ugovora o najmu, dostaviti na uvid izvornike isprava odnosno, javnobilježnički ovjeriti svoj potpis na izjavama.

Isprave i dokazi iz alineja 2., 3., 4. i 5. ne prilažu se uz zahtjev koji se odnosi na sklapanje ugovora o najmu isključivo ostalih prostorija u zgradi (garaža i garažno parkirnih mjesta).

Potpunim zahtjevom za najam nekretnine se smatra zahtjev koji  uz navedene dokaze i isprave sadrži naziv, adresu podnositelja zahtjeva, lokaciju i oznaku nekretnine na koju se odnosi zahtjev za najam.

4.KRITERIJ ODABIRA

Davanje nekretnina u najam se provodi bez posebnih ograničenja i  prema vremenskom redoslijedu podnošenja potpunih zahtjeva za najam određene nekretnine.

5. KUPNJA NEKRETNINE ZA KOJU JE SKLOPLJEN UGOVOR O NAJMU

Ugovorom o najmu se utvrđuje i ovlaštenje Najmoprimca da tijekom trajanja najma i i/ili prije proteka trajanja najma, nekretninu koja je predmet najma kupi od APN-a.

Kupoprodajna cijenu nekretnine utvrđena prije sklapanja ugovora o najmu, nepromjenjiva je najviše 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu te se istekom navedenog roka ponovno utvrđuje.

Utvrđena kupoprodajna cijena nekretnine, može se umanjiti za iznos plaćene najamnine i to na način i visini kako slijedi:

 • - ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe manje od 36 mjeseci ( ili
    36 mjeseci) kupoprodajna cijenja će se umanjiti za cijelokupni iznos plaćene  najamnine (100%);
 • - ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe više od   36 mjeseci ali
    ne više od 60 mjeseci, kupoprodajna cijenja će se umanjiti za 85% iznosa uplaćene najamnine;
 • - ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe više od 60 mjeseci,
    kupoprodajna cijena neće se umanjivati.

6.  ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Javni poziv  nije vremenski ograničen, a danom podnošenja zahtjeva za najam smatra se dan zaprimanja potpunog zahtjeva u APN na adresu : APN, Savska cesta 41/6, 10000 Zagreb „ZAHTJEV ZA NAJAM NEKRETNINE IZ PROGRAMA POS-a  NA LOKACIJI _____________________________“.

7. Jedan zahtjev za najam može odnositi samo na jednu nekretninu, odnosno najviše tri ostale prostorije u zgradi
    (garaža i parkirno garažnih mjesta). Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati, sve do njihova upotpunjavanja.

8. APN zadržava pravo ne prihvatiti niti jedan zahtjev.

9. Na ovaj Javni poziv ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

10. Detaljan opis, tlocrt te sobnost oglašenih nekretnina nalazi se na stranicama www.apn.hr kao i u Odjelu
      prodaje APN-a, Savska cesta 41/9 Zagreb.

Klasa: 080-02/13-01/3  Ur.br.: 356-01/13-1  Zagreb, 16. svibnja 2013

 

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u Puli je završen.

Javni poziv najam Sopnica