E-2017/129

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavljuje

PRETHODNO SAVJETOVANJE

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET NABAVE: provedba otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti- Izvođenje radova na izgradnji 6 (šest) višestambenih građevina POS-a sa 5 (pet) stanova (ukupno 30 stanova) na k.č.br. 1892/17, 1892/12, 1868/7, 1868/4, 1892/16 i 1868/8 k.o. Poreč, na lokaciji Vranići-Gulići u Poreču (E-2017/129).

vrh stranice